Algemene voorwaarden

 

1.0 Definities
• Pien & Partners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82137870.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Pien & Partners een overeenkomst heeft afgesloten.
• Opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon die bij of via Opdrachtgever diensten afneemt.
• Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hieronder genoemd.

1.1 Toepasselijkheid / Uitvoering
• Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Pien & Partners zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.
• Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Pien & Partners bindend indien en voor zover deze door Pien & Partners uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
• Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

1.2 Verplichting Pien & Partners
• Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Pien & Partners dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

1.3 Verplichtingen voor de opdrachtgever
• Het door Opdrachtgever aan Pien & Partners geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Pien & Partners dat al het door Opdrachtgever verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Pien & Partners te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

1.4 Offertes
• Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Pien & Partners het recht de prijzen hierover aan te passen.
• Offertes van Pien & Partners zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

1.5 Prijzen
• De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
• Alle offertes en overige documenten van Pien & Partners zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
• Een samengestelde prijsopgave verplicht Pien & Partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
• Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m. levering producten of andere kosten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening maar zullen dit van tevoren communiceren.

1.6 Levertijd
• De door Pien & Partners opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.7 Wijzigingen
• Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
• Indien Pien & Partners, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Pien & Partners gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
• Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pien & Partners een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
• Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.8 Eigendomsvoorbehoud & rechten
• Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Pien & Partners tot stand gebrachte teksten, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden en andere materialen of bestanden, eigendom van Pien & Partners, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
• In sommige gevallen kan het bronbestand tegen een overeengekomen bedrag worden overgenomen.
• De Opdrachtgever geeft Pien & Partners toestemming om de gemaakte ontwerpen te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. (De Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie).

1.9 Betalingsvoorwaarden
• Opdrachtgever dient de door Pien & Partners uitgeschreven rekening binnen 14 dagen te betalen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is een Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
• Alle door Pien & Partners uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
• Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
• De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
• In bovenstaande gevallen heeft Pien & Partners voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Pien & Partners vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
• Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

1.10 Aansprakelijkheid
• Pien & Partners is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde personen.
• De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
• Pien & Partners is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of (foto)afdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.

1.11 Overmacht
• In geval van overmacht en dat Pien & Partners door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pien & Partners kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

1.12 Geheimhouding
• Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
• Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

1.13 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
• Pien & Partners behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.14 Privacy & Persoonsgegevens
• Pien & Partners zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan derden.
• Ook met het gebruik van persoonlijke gegevens online wordt zorgvuldig omgegaan. Er worden enkel bedrijfsnamen gebruikt en in een afbeelding van het ontwerp worden adresgegevens verborgen.

1.15 Slotbepalingen
• Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
• Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.